Поврзете се со нас

Демографија

Стапката на невработеност за не-граѓаните на ЕУ, особено повисоки отколку за државјани во ЕУ-28

SHARE:

Објавено

on

rise-uk-immigration-nhs.siВо 2013 во ЕУ 28, стапката на невработеност за граѓаните кои не се членки на ЕУ1 (21.3%) на возраст од 20 до 642 was more than twice the level for citizens of the reporting country (10.0%), referred to as ‘nationals1 ". Сепак, учеството на невработени лица за 12 месеци или повеќе беше на речиси исто ниво за граѓаните кои не се членки на ЕУ (48.6%) и за државјаните (49.4%).

Што се однесува до вработувањето, стапката за граѓани кои не се членки на ЕУ на возраст од 20 до 64 во ЕУ 28 застана на 56.1%, додека за националности беше 68.9%. Уделот на вработени на возраст од 20 до 64 со привремен договор е повисок за граѓаните кои не се членки на ЕУ (20.2%) отколку за државјаните (12.4%). Образецот беше ист за процентот на вработени со скратено работно време, што беше повеќе распространето кај граѓаните кои не се членки на ЕУ (27.5%) отколку кај државјаните (18.4%).

Овие информации доаѓаат од публикација3 издадена од Еуростат, Заводот за статистика на Европската унија, со податоци, поделени според државјанство и земја на раѓање, на голем број индикатори поврзани со резултатите од пазарот на трудот на мигрантската популација, од кои овде е прикажан само мал избор. Индикатори за интеграција на мигранти на пазарот на труд4 се први во планираните серии на публикации за интеграција на мигранти, вклучувајќи социјално вклучување и образование, кои ќе бидат објавени на есен оваа година.

Индикатори за интеграција на мигрантите на пазарот на трудот по државјанство во ЕУ-28, на возраст 20-64, 2013

Граѓаните на земјата-известувач (државјани)

Странски државјани

Од кои:

Маркетинг

Граѓани на друга земја-членка на ЕУ

Граѓаните кои не се членки на ЕУ

ВРАБОТУВАЊЕ

Стапка на вработеност

68.9

61.9

70.9

56.1

Удел на вработените со привремен договор (%)

12.4

18.6

16.4

20.2

Вработеност со скратено работно време (%)

18.4

26.0

24.0

27.5

Невработеност

Стапка на невработеност (%)

10.0

17.5

12.2

21.3

Удел на долгорочна невработеност (%)

49.4

46.1

40.0

48.6

Највисока стапка на вработеност за граѓаните на друга земја-членка на ЕУ

Ситуацијата на граѓаните на друга земја-членка на ЕУ беше многу поинаква. Во 2013 во ЕУ 28, стапката на вработеност за граѓаните на друга земја членка на ЕУ1 (70.9%) на возраст од 20 до 64 беше малку повисока од онаа за граѓаните на земјата која пријавува (68.9%). Во однос на условите за вработување, учеството на вработените на возраст од 20 до 64 со привремен договор во ЕУ 28 беше повисока за државјаните на друга земја-членка на ЕУ (16.4%) отколку за државјаните (12.4%), како што беше процентот на годишно нивоРТ-време вработување (24.0% граѓани на друга земја членка на ЕУ, во споредба со 18.4% за државјани).

За невработеност, стапката за граѓаните на друга земја членка на ЕУ на возраст од 20 до 64 во ЕУ 28 застана на 12.2% во 2013, додека за националности беше 10.0%. Сепак, учеството на долгорочната невработеност беше значително пониско за граѓаните на друга земја членка на ЕУ (40.0%) отколку за државјаните (49.4%).

Стапките на вработеност најмногу се разликуваат меѓу граѓаните кои не се членки на ЕУ и државјаните во Шведска, Белгија, Холандија, Франција, Финска и Германија

Во 2013 во ЕУ 28, стапката на вработеност беше 56.1% за граѓаните кои не се членки на ЕУ, споредено со 68.9% за граѓаните на земјата што пријавува извештаи. Во речиси сите земји-членки на ЕУ, стапката на вработеност на државјани беше повисока отколку кај граѓаните кои не се членки на ЕУ, освен во Кипар (66.8% за државјани споредено со 74.3% за граѓани кои не се членки на ЕУ), на Република Чешка (72.4% во споредба со 79.5%), Литванија (69.8% во споредба со 70.8%) и Италија (59.5% во споредба со 60.1%). Образецот беше повеќе мешан кога се споредува стапката на вработеност кај државјаните со тоа за граѓаните на друга земја-членка на ЕУ.

Во 2013 низ земјите-членки, најголеми разлики меѓу стапките на вработеност за државјани кои не се членки на ЕУ и за државјани се забележани во Шведска (50.2% за граѓани кои не се членки на ЕУ во споредба со 81.3% за државјани или -31.1 процентни поени), проследено со Белгија (-28.8 pp), на Холандија (-26.8 pp), Франција (-22.0 pp), Финска (-20.5 pp) и Германија (-20.2 pp).

Разлики меѓу стапките на вработеност на граѓани кои не се членки на ЕУ и на државјаните, 2013
(во процентни поени)

Стапки на вработеност на население на возраст од 20-64 години, по широка група на државјанства, 2013

Граѓаните на земјата-известувач (државјани)

Странски државјани

Од кои:

Граѓани на друга земја-членка на ЕУ

Граѓаните кои не се членки на ЕУ

ЕУ 28

68.9

61.9

70.9

56.1

Белгија

68.7

55.3

63.6

39.9

Бугарија

63.6

(54.4)

:

:

Република Чешка

72.4

78.5

77.4

79.5

Данска

76.7

64.6

74.1

58.0

Германија

78.7

65.0

75.2

58.5

Естонија

74.6

67.0

(67.1)

67.0

Ирска

65.8

64.2

68.6

54.4

Грција

53.4

50.3

52.4

49.7

Шпанија

59.5

52.8

58.2

50.0

Франција *

70.6

55.9

70.1

48.6

Хрватска

53.9

(42.5)

:

(39.7)

Италија

59.5

61.9

65.8

60.1

Кипар

66.8

68.7

64.8

74.3

Летонија

71.3

60.5

76.6

60.2

Литванија

69.8

(73.7)

:

(70.8)

Луксембург

68.7

73.6

74.8

61.7

Унгарија

63.2

64.9

65.6

63.0

Малта

65.0

59.9

53.4

63.8

Холандија

77.3

61.6

74.6

50.5

Австрија

76.8

67.2

75.5

60.7

Полска

64.9

67.0

(79.0)

62.0

Португалија

65.8

59.0

60.4

58.6

Романија

63.9

:

:

:

Словенија

67.4

59.6

52.4

60.4

Словачка

65.0

78.0

78.3

:

Финска

73.8

60.9

71.4

53.3

Шведска

81.3

61.0

75.5

50.2

Обединето Кралство

75.4

70.4

79.2

61.9

*со исклучок на одделенијата во странство

: Податоците недостасуваат или не се објавуваат поради мала големина на примерокот.

На сигурноста на податоците прикажани во загради може да бидат засегнати со мали димензии на примерокот.

  1. Граѓаните се државјани на земјата што пријавува извештаи. Граѓаните на друга земја членка на ЕУ се однесуваат на граѓаните на друга земја-членка на ЕУ-27 (со исклучок на хрватските граѓани). Граѓаните на земја надвор од ЕУ се однесуваат на граѓани кои не се членки на ЕУХНУМКС.

  2. Во ова соопштение за медиумите, сите индикатори се однесуваат на популацијата 20 на 64 на XNUMX. Оваа старосна група не е иста како што се користи во статистиката на пазарот на трудот на Еуростат.

  3. Еуростат, Statistics explained article “Интеграција на мигранти - Индикации за вработување 2013". Достапно на веб-страницата на Евростат:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migrant_integration_statistics_-_employment. Податоците презентирани во ова соопштение може да се разликуваат од податоците објавени во Статистика објасни статија, поради ажурирањата направени по искористувањето на податоците користени за објавување. Извор на податоци е Анкетата за работната сила (АРС). АРС е анкета за голем примерок кај приватните домаќинства. Треба да се забележи дека податоците од АРС се однесуваат на резидентната популација и затоа резултатите од АРС се однесуваат на земјата на престој на лицата кои се вработени, а не во земјата на работа. Оваа разлика може да биде значајна во земјите со големи прекугранични текови.

  4. на стапка на вработеност ги претставува вработените лица како процент од истата возрасна популација.

Вработени со привремен договор се вработени чија главна работа ќе престане или по однапред утврден период, или по периодот што не е однапред познат, но сепак дефиниран со објективни критериуми, како што е завршувањето на задачата или периодот на отсуство на привремено заменет работник.

Вработени со скратено работно време: Разликата помеѓу работата со полно работно време и со скратено работно време се врши врз основа на спонтан одговор од страна на испитаникот.

на стапка на невработеност е бројот на невработени лица како процент од работната сила. Работната сила е вкупниот број на вработени лица плус невработени.

Долгорочна невработеност се состои од невработени лица кои бараат работа една или повеќе години.

Споделете ја оваа статија:

Trending