Поврзете се со нас

барем во поттикнувањето на ЕУ-28 да споделува повеќе информации за здравјето од банките за податоци