Поврзете се со нас

како и да најдат заеднички решенија за глобалните предизвици преку заедничко дејствување во мултилатералните форуми. Области од заеднички интерес вклучуваат, на пример, обновливи енергии