Поврзете се со нас

и практикување ротација или диверзификација кај едногодишните култури. Комбинацијата на овие методи резултира со поголеми приноси