#EUCitizens - Колку се задоволни луѓето со нивните животи?

„Севкупно, колку сте задоволни од вашиот живот деновиве?“, Беа прашани луѓето ширум Европската унија (ЕУ). Задоволството од животот претставува како испитаникот го оценува неговиот / нејзиниот живот земен како целина. На скала од 0 („воопшто не задоволен“) до 10 („целосно задоволен“), средното (просечно) задоволство од животот на жителите на ЕУ на возраст од 16 и повеќе беше 7.3 во 2018, што претставува зголемување споредено со 7.0 во 2013.

Од 2013, се зголеми и средното ниво на задоволство од финансиската состојба на сопственото домаќинство во ЕУ, од 6.0 во 2013 до 6.5 во 2018, додека средното задоволство од личните односи остана скоро стабилно, 7.8 во 2013 и 7.9 во 2018. Еуростат, канцеларија за статистика на Европската унија, објавува избор на субјективни индикатори за благосостојба на луѓето во Европа. Детален напис е достапен на веб-страницата на Евростат.

Највисоко задоволство од животот во Финска и Австрија, најниско во Бугарија Во 2018, просечното задоволство од животот, мерено на скала од 0 до 10, значително се разликуваше помеѓу земјите членки на ЕУ. Со вкупен просек од 8.1, жителите на Финска беа најмногу задоволни од нивните животи во ЕУ, внимателно следени од оние во Австрија (8.0), Данска, Полска и Шведска (сите 7.8). На спротивниот крај на скалата, жителите во Бугарија (5.4) беа далеку најмалку задоволни, проследени со оние во Хрватска (6.3), Грција и Литванија (и 6.4), Унгарија (6.5), Латвија и Португалија (и 6.7) .

Меѓу државите членки за коишто се достапни податоците за 2018, просечното задоволство од животот се зголеми од 2013 во земјите-членки 19. Најголем пораст е забележан на Кипар (од 6.2 во 2013 до 7.1 во 2018, или + 0.9), Бугарија (+ 0.6), Чешка, Естонија, Полска и Португалија (сите + 0.5). Во споредба со 2013, средното задоволство од животот остана непроменето во две земји членки: Белгија и Хрватска. Спротивно на тоа, намалување е забележано во четири земји членки: Литванија (од 6.7 во 2013 до 6.4 во 2018, или -0.3), Данска (-0.2) и во помала мерка во Холандија и Шведска (и -0.1).

Средното задоволство од финансиската состојба на домаќинството значително се разликуваше меѓу земјите членки на ЕУ. Со просек од 7.6, жителите на Данска, Финска и Шведска беа најмногу задоволни од финансиската состојба на домаќинството. Тие ги следеа оние во Холандија (7.4), Австрија (7.3), Белгија (7.0), Луксембург (6.9), Германија и Малта (и 6.8). На спротивниот крај од скалата, жителите во Бугарија (4.3) беа далеку најмалку задоволни, проследени со оние во Грција, Хрватска и Литванија (сите 5.2), Латвија и Португалија (и 5.4) и Унгарија (5.5).

Во скоро сите земји членки за коишто се достапни податоците за 2018, средното задоволство од финансиската состојба се зголеми во споредба со 2013, со исклучок на Данска, Луксембург и Холандија каде остана непроменета, и Литванија каде што се намали од 5.8 во 2013 на 5.2 во 2018 (-0.6). Највисоки зголемувања се забележани во Грција, Кипар и Португалија (+ 0.9), Малта (+ 0.8), Чешка, Италија и Словенија (сите + 0.7). Најголемо задоволство од личните односи во Малта, Австрија и Словенија Во 2018, просечното задоволство од личните односи значително се разликуваше меѓу земјите членки на ЕУ. Со вкупен просек од 8.6, жителите на Малта, Австрија и Словенија беа најзадоволни од нивните лични односи во ЕУ. Тие ги следеа оние во Кипар и Шведска (и 8.5), Финска (8.4) и Чешка (8.3). На спротивниот крај од вагата, жителите во Бугарија (6.6) проследени со оние во Грција (7.1), Хрватска (7.5), Италија, Унгарија и Романија (сите 7.6) беа најмалку задоволни.

Меѓу државите членки за коишто се достапни податоците за 2018, просечното задоволство од личните односи се зголеми уште од 2013 во земјите-членки 18. Највисоки зголемувања се забележани во Бугарија (од 5.7 во 2013 до 6.6 во 2018, или + 0.9), Кипар (+ 0.5), Шпанија (+ 0.4), Естонија, Италија, Португалија и Словенија (сите + 0.3). Споредено со 2013, средното задоволство од личните односи остана непроменето во две земји членки: Унгарија и Романија, додека намалување е забележано во пет земји-членки: Данска, Латвија и Холандија (сите -0.3), Литванија и Луксембург (и -0.2 ) Географски информации Европската унија (ЕУ) ги вклучува Белгија, Бугарија, Чешка, Данска, Германија, Естонија, Ирска, Грција, Шпанија, Франција, Хрватска, Италија, Кипар, Латвија, Литванија, Луксембург, Унгарија, Малта, Холандија, Австрија, Полска, Португалија, Романија, Словенија, Словачка, Финска, Шведска и Велика Британија.

Методи и дефиниции Податоците за презентираната субјективна благосостојба се засноваат на ЕУ-статистиката на а-хок-модулот 2018, кој е дел од Истражувањето на Европската унија за приходите и условите за живеење (EU-SILC). Истражувањето ЕУ-СИЛЦ е референтен извор на ЕУ за компаративна статистика за распределбата на приходот, сиромаштијата и условите за живеење. Модулот 2018 опфати некои варијабли, кои претходно беа собрани за ad hoc модул 2013 на истата тема. Референтната популација е сите приватни домаќинства и нивните сегашни членки кои живеат на територијата на одредена земја-членка за време на прибирањето податоци.

Лицата кои живеат во колективно домаќинство и во институции, генерално, се исклучени од целната популација, како и малите и оддалечените делови на националната територија што не изнесуваат повеќе од 2% од националното население. Мерењето на задоволството од животот е наменето да опфати широка проценка на испитаникот за неговиот или нејзиниот живот. Терминот „живот“ е наменет овде како сите области на постоењето на една личност. Според тоа, варијаблата се однесува на мислењето / чувството на испитаникот за степенот на задоволство од неговиот / нејзиниот живот. Истражувањето опфаќаше население на возраст од 16 и повеќе години. Се мери на точка 11, која се движи од 0 („воопшто не задоволна“) до 10 („целосно задоволна“).

коментари

Фејсбук коментари

Тагови: , ,

категорија: Насловна, EU

Коментарите се затворени.