Поврзете се со нас

EU

Грција: Парламентот поддржува итно оптеретување на ЕУ од 35 милијарди евра

SHARE:

Објавено

on

ЕУ-Грција-АкрополПарламентот во вторникот (6-ти октомври) поддржа множество на еднократни мерки насочени кон зголемување на ефективната потрошувачка од 35 милијарди евра наменети за Грција во буџетот на ЕУ за 2014-2020 година. Ова вклучува 20 милијарди евра од европските структурни и инвестициски фондови и 15 милијарди евра од земјоделски фондови.

MEPs followed the recommandation of Parliament’s regional development committee and adopted the Commission’s proposal unchanged, as a matter of urgency, by 586 votes to 87, with 21 abstentions. This fast-track procedure paves the way for the swift adoption of the measures by the Council and their immediate entry into force.

Мерките се насочени кон забрзување на спроведувањето на средствата од ЕУ за да и се помогне на Грција да се осигури дека сите пари што и се достапни од периодот на програмирање 2007-2013 година ќе бидат искористени на време (пред да истече на крајот на 2017 година) и да и се помогне на Грција да се исполни барањата за пристап до сите средства на ЕУ што и се достапни во тековниот програмски период од 2014-2020 година.

Финансирањето ги опфаќа програмските периоди до 2020 година. Амандманот на тековната регулатива предложен од Комисијата и договорен од Парламентот дозволува да се ослободат околу 500 милиони евра веднаш штом ќе се донесе законодавството и ќе бидат ослободени уште 800 милиони евра пред формално затворање на програмите во 2017 година. Овие посебни мерки се неутрални за буџетот на ЕУ, бидејќи тие ќе бидат спроведени во рамките на алокациите на земјата договорени во тековната мулти-финансиска рамка за 2014-2020 година.

Осигурување дека тековните проекти се завршени

Две специфични мерки и овозможуваат на Грција да ги заврши проектите започнати во периодот на програмирање 2007-2013 година со:

  • Отстранување на потребата за национално кофинансирање затоа што стапката на придонес од ЕУ е зголемена на 100% и;
  • ставање на располагање на вкупниот износ, вклучително и предфинансирање и привремени плаќања, веднаш (инаку последните 5% од плаќањата на ЕУ ќе требаше да се задржат до 2017 година)

За периодот 2014-2020 година, Парламентот се согласува на:

Маркетинг
  • Зголемете го за 7% нивото на почетно предфинансирање на располагање за програмите на кохезиона политика (ова може да направи на располагање дополнителни 1 милијарди евра).

Парламентот се согласува дека овие исклучителни мерки се оправдани со единствената состојба во Грција, каде финансиската криза доведе до постојан негативен раст и до сериозни проблеми со ликвидноста. Особено недостасуваат јавни средства за многу потребни инвестиции за зајакнување на растот и создавање работни места.

Во последниве години, фондовите на ЕУ придонесоа за голем број инвестиции, на пример мостот во Патра, атинскиот метро систем, меѓународниот аеродром во Атина, патиштата и технолошките центри.

Следните чекори

Сега, откако тие беа поддржани од Парламентот, мерките треба да бидат донесени од Советот пред да стапат во сила. Грчките власти воспоставија механизам за да гарантираат дека дополнителните износи ставени на располагање во периодот 2007-2013 година се користат целосно од страна на корисниците и за работењето во програмите и ќе известуваат за ефективноста на трошењето во 2016 година.

Повеќе информации

Споделете ја оваа статија:

Trending