Поврзете се со нас

Исхрана

Коњско месо: Активности објави и достави една година

SHARE:

Објавено

on

Скандалот за животен стил на мнозинството Британци е непроменет по скандалот со коњско месоПред околу една година, скандалот со коњско месо стана главна вест низ Европа и подалеку. Приказната дека коњското месо се пренесувало како говедско месо, ја разоткри сложената природа на глобализираниот синџир на снабдување со храна. Собраните докази не укажуваат на проблем со безбедноста на храната или јавното здравје, туку на прашање на лажно етикетирање. Тоа покажа дека измамниците ги искористуваат слабостите во системот на штета и на легитимните бизниси и на потрошувачите.

Европската индустрија за преработка на храна се соочи со криза на довербата и довербата на потрошувачите во индустријата на најниско ниво од историјата. Европската комисија, заедно со надлежните органи на земјите-членки работеа тесно за да се открие како е откриено дека коњското месо е во прехранбените производи означени како 100% говедско месо.

1) Како реагираше Комисијата на скандалот?

Како првичен одговор, комесарот за здравство Тонио Борг објави, на почетокот на март 2013 година, акционен план од пет точки кој предвидуваше листа на активности што треба да се спроведат на краток, среден и подолг рок (види подолу). Целта беше да се решат недостатоците идентификувани по скандалот во синџирот на снабдување со храна во Европа, без разлика дали се однесуваат на сетот правила што се применуваат за различните сегменти на синџирот или во контролниот систем преку кој тие правила се спроведуваат.

2) Што е постигнато по една година?

Идентификувани прашања Предвидени дејствија Статус
1. Измама со храна Да се ​​мапираат постоечките алатки и механизми за борба против измамите со храна, со цел да се развијат синергии и контакти меѓу надлежните органи. ЗАВРШЕНО
Да се ​​промовира вклученоста на Европол во истрагите за измами со храна каде и како што е соодветно. ЗАВРШЕНО
Да се ​​обезбеди постапка за брза размена на информации и предупредувања во случаи на прекршување што може да претставува измама (слично на она што RASFF го прави за сериозни ризици). ВО ТЕК
2.Програма за тестирање Да се ​​проценат и презентираат резултатите од тековниот мониторинг на ДНК и, доколку е потребно, да се преземат соодветни мерки за следење. ЗАВРШЕНО
Да се ​​проценат и презентираат резултатите од тековниот мониторинг на коњското месо за остатоци од фенилбутазон и, доколку е потребно, да се преземат соодветни мерки за следење. ЗАВРШЕНО
По доставувањето од страна на ЕФСА и ЕМА до 15 април 2013 година на заедничка изјава за ризиците поврзани со присуството на фенилбутазон во месото, да се разгледаат соодветни мерки за следење ЗАВРШЕНО
3. Коњски пасош Земјите-членки да известуваат за мерките преку кои ги спроведуваат правилата на Унијата за коњски пасоши (Регулатива на Комисијата 504/2008) во врска со:

 • Правилата за идентификација на коњите и мерките преземени за да се спречи тоа месо од неидентификувани коњи да влезе во синџирот на исхрана, особено со проверка како е пополнет пасошот на третираните коњи по администрацијата на фенилбутазон, и;
 • обврската за редовно вршење на официјални контроли и за зголемување на нивото на контроли каде што има индиции за можни неусогласености (како во конкретниот случај);
ЗАВРШЕНО
Да се ​​претстави нацрт до Постојаниот комитет за синџир на исхрана и здравје на животните (SCoFCAH) за измена на Регулативата на Комисијата 504/2008 со цел да се направи задолжително евидентирање на пасошите на коњите во централна национална база на податоци, врз основа на законодавството за здравјето на животните и зоотехниката. ЗАВРШЕНО
Издавањето на коњски пасоши целосно да се префрли на надлежните органи и со тоа да се намали бројот на органите за издавање пасоши во претстојниот предлог за Зоотехника. СМЕТАНО ВО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВЈЕ НА ЖИВОТНИТЕ И ПРЕГЛЕД НА ЗООТЕХНИЧКОТО ЗАКОНОДАВСТВО
4. Официјални контроли, спроведување и казни Во претстојниот преглед на Регулативата за официјални контроли (Регулатива 882/2004) да се предложат барања за: а. Кога се користат финансиски казни во врска со намерно прекршување на законот за синџирот на исхрана, тие се на ниво кое е доволно одвраќачко и повисоко од економската добивка што се очекува од измамата.

Маркетинг

б. Земјите-членки вклучуваат во нивните контролни планови и редовно вршат задолжителни ненајавени официјални контроли (вклучувајќи инспекции и тестирања) насочени кон борба против измамата со храна.

в. Комисијата може да наметне (не само да препорача) координирани програми за тестирање во конкретни случаи, особено во случај на измама.

ЗАВРШЕНО
Да се ​​подготви прегледен извештај за хигиената на коњското месо од страна на Комисијата за храна и ветеринарство (FVO). ЗАВРШЕНО
5. Означување на потекло Да се ​​усвои извештај на Комисијата за можноста за продолжување на задолжителното означување на потеклото на сите видови месо што се користат како состојка во храната. Да се ​​продолжи, врз основа на овој извештај, на сите неопходни последователни активности. ЗАВРШЕНО
Да се ​​донесат правила за спроведување за задолжително означување на потеклото на непреработеното месо од овци, кози, свињи и живина, врз основа на Регулативата за информации за храната до потрошувачите. ЗАВРШЕНО
Да се ​​донесат правила за спроведување за да се спречи погрешната употреба на доброволно означување на потеклото во храната, врз основа на Регулативата за информации за храната до потрошувачите. ВО ТЕК
Да се ​​усвојат извештаи на Комисијата, врз основа на Регулативата за информации за храна до потрошувачите, за можноста за проширување на задолжителното означување на потеклото на:

 • други непреработени меса кои не се веќе опфатени со задолжителни правила за означување на потеклото, како што се коњско, зајачко, месо од дивеч итн.;
 • млеко;
 • млеко како состојка во млечните производи;
 • храна со една состојка;
 • непреработена храна;
 • состојки кои претставуваат повеќе од 50% од храната.
ВО ТЕК (Конечен извештај до декември 2014 година според законската регулатива)

3) Кои беа главните научени лекции?

Од измамата со коњско месо се извлечени неколку лекции. Најважно е веројатно дека големите, прекугранични измамнички шеми кои ги искористуваат слабостите на сè поглобализираното снабдување со храна може огромно да влијаат врз потрошувачите и операторите, а со тоа и врз економијата. Затоа е потребна постојана будност од операторите и надлежните органи од земјите-членки кон економски мотивирани измами, кои можат да бидат извршени на кој било чекор од синџирот на снабдување со храна.

Кризата со коњско месо, исто така, ја потврди потребата за подобрување на прекуграничната соработка меѓу националните органи за спроведување, што е од суштинско значење за ефикасно справување со измамните активности, како и потребата да се мобилизираат во активностите против измама со храна не само службите за инспекција на храната, туку и другите агенции за спроведување на законот (на пр. полицијата, царината) и судските органи.

Конечно, минатогодишната ситуација обезбеди дополнителен доказ за потребата да се зајакне способноста на контролниот систем како целина да ја процени во рана фаза потенцијалната ранливост од измама на различните делови од синџирот на снабдување со храна (врз основа на карактеристиките на храната, производните процеси, модалитетите на различните чекори долж синџирот на снабдување со храна, цените и нивните варијации со текот на времето) и способноста на националните спроведувачи да откријат – и спречат – потенцијални измами. Од клучна важност е секако во овој контекст достапноста на здрави методи за откривање на фалсификат и способноста да се предвидат колку што е можно „можностите“ за измама долж синџирот (на пр. достапноста и пристапот до прељубниците кои можат лесно да се прикријат и неоткриени од моментално прифатените методи на тестирање).

4) Надвор од постапувањето со случајот со коњско месо: што направи Комисијата?

 • Преземени се различни иницијативи за конкретно да се решат прашањата изложени од скандалот со коњското месо и да се зајакне системот за контрола на ЕУ како целина за откривање и спротивставување на прекршувањата на правилата кои се мотивирани од изгледите за финансиска или економска корист за сторителите.
 • Акциите преземени досега вклучуваат:
 • Создавање мрежа на ЕУ за измама со храна, составена од претставници од Комисијата и земјите-членки (плус Исланд, Норвешка и Швајцарија), која разговараше за средствата и начините за зајакнување на координацијата на пристапот на ЕУ за прашањата за измами, и која е способна да се справи на поефикасен начин прекугранични случаи;
 • развојот (работата сè уште е во тек) на посветена ИТ алатка, слична на RASFF (Систем за брзо предупредување за храна и храна), кој им овозможува на членовите на мрежата брза размена на информации и податоци за потенцијални случаи на прекугранична измама ;
 • специјализирана обука понудена од 2014 година на инспекторите за храна, полициските и царинските службеници и судските органи во врска со новите техники за истрага/контрола поврзани со измама со храна и поефикасна меѓуагенциска соработка на национално ниво;
 • Посебно внимание се посветува на ниво на ЕУ на потребата да се развијат подобрени способности за лабораториска анализа, преку здружување на знаења и ресурси достапни во земјите-членки и развој на специјализирани програми за истражување;
 • законски предлог за преиспитување на правната рамка што се применува на официјалните контроли долж синџирот на земјоделско-прехранбени производи и студија планирана во 2014 година за правната рамка која моментално ја регулира борбата против измамничките и измамничките практики и;
 • подобра координација на ниво на ЕУ на сите служби кои се занимаваат со прашања поврзани со измама со храна и формирање на посветен тим во рамките на Комисијата (Генерален директорат за здравје и потрошувачи).

5) Што е Мрежата за измама со храна на ЕУ и која е нејзината цел?

Создадена во јули 2013 година по скандалот со коњско месо, Мрежата за измама со храна на ЕУ (FFN) се состои од 28 национални контактни точки за измама со храна плус земјите кои не се членки на ЕУ Исланд, Норвешка, Швајцарија и Европол, и Комисијата (Генерален директорат за здравство и потрошувачи). Националните точки за контакт се органите назначени од секоја земја-членка на ЕУ за целите на обезбедување прекугранична административна помош и соработка, каде што се бара акција во повеќе од една земја-членка, за прашања кои се однесуваат на економски мотивирани прекршувања на барањата на законот за храна.

ФФН дозволува брза и ефикасна соработка во случаи на прекугранични прекршувања на законодавството. Веќе започна со справување со потенцијални случаи на измама со храна и исто така служи како форум за дискусија за координација и приоретизирање на активностите на ниво на ЕУ за прашањата за измами со храна. ФФН се состанува на редовна основа: двапати се состана во 2013 година, а следниот состанок е планиран за вториот квартал 2014 година.

Покрај овие формални состаноци, националните контакт точки на ФФН и Комисијата се во постојан контакт. Тие разменуваат информации во случаи кога резултатите од официјалните контроли во една земја-членка укажуваат дека може да се случи можно прекршување на барањата на законот за храна мотивирано од изгледите за економска или финансиска добивка. Комисијата моментално работи на развој на наменска ИТ алатка, слична на RASFF, за полесно и поефикасно управување со системот.

6) Дали Комисијата има намера да започне дополнителни програми за тестирање на ниво на ЕУ?

Дополнително на координираниот план за контрола на коњското месо започнат во 2013 година (повеќе од 7,000 тестови насочени кон откривање на присуство на ДНК и фенилбутазон спроведени од земјите-членки во февруари-март 2013 година), Комисијата ја разгледува можноста да развие дополнителни планови координирани на ниво на ЕУ.

Овие планови претставуваат една од различните насоки на дејствување за зајакнување на способноста на земјите-членки да откриваат потенцијални измами и подобро да го идентификуваат обемот на измамнички практики. Тие ќе бидат елаборирани врз основа на информациите добиени од земјите-членки, како и од други извори, и ќе се дискутираат во Мрежата за измами со храна на ЕУ.

7) Зошто Комисијата не предложи да се регулира задолжителното потекло на означување на месото што се користи како состојка?

Комисијата сака да биде јасно дека етикетирањето на земјата на потекло не може да се смета како алатка за спречување на измамнички практики. Извештајот што Комисијата го објави во декември 2013 година, се однесува на прашањето дали да се прошири задолжителното означување на потеклото на сите видови месо што се користат како состојка. Во извештајот се земени предвид: потребата потрошувачот да биде информиран; изводливоста за задолжително означување на потеклото; ги анализираше трошоците и придобивките; и го оцени влијанието на етикетирањето на потеклото на единствениот пазар и на меѓународната трговија. Извештајот во моментов е на дискусија со Европскиот парламент и земјите-членки на ЕУ и во зависност од исходот од дискусиите, Комисијата ќе разгледа кои, доколку ги има, дополнителни чекори да преземе.

8) Кој е задолжен да контролира дали нашата храна е безбедна и здрава?

Операторите со храна (преработувачи, дистрибутери и трговци на мало) кои имаат вистинска контрола на производите и процесите на терен ја носат примарна одговорност да се осигураат дека се исполнети строгите барања од законодавството на ЕУ за храна.

Земјите-членки се одговорни за правилното спроведување на правилата на ЕУ и од нив се бара да имаат воспоставени контролни системи, вклучително и инспекциски програми на деловните оператори, за да се потврди усогласеноста со правилата на ЕУ за земјоделско-прехранбениот синџир. Преку преземање национални ревизии, Канцеларијата за храна и ветеринарство на Европската комисија (FVO) во Гранџ, Ирска, е одговорна да обезбеди дека земјите-членки и третите земји што извезуваат во ЕУ ги исполнуваат нивните законски обврски.

Во случај на активности кои се, или се чини дека се спротивни на законот за храна и храна и кои имаат, или може да имаат, импликации во неколку земји-членки, или каде што не може да се најде решение на ниво на земја-членка, улогата на Комисијата треба да ја координира акцијата на ниво на ЕУ, на пример во форма на координиран план за контрола на ниво на ЕУ.

Споделете ја оваа статија:

EU Reporter објавува написи од различни надворешни извори кои изразуваат широк опсег на гледишта. Позициите заземени во овие написи не се нужно оние на EU Reporter.

Trending