#EnergyCharterTreaty - Комисијата бара мандат да преговара за модернизација на инвестициските одредби

Комисијата усвои нацрт-мандат за ангажирање во име на Европската унија во преговорите за модернизација на Договорот за енергетска повелба (ЕКТ), плурилатерален договор за трговија и инвестиции применлив за енергетскиот сектор на кој е дел од ЕУ.

Овие преговори имаат за цел да ги ревидираат одредбите од Договорот на начин да го одразуваат реформираниот пристап на ЕУ за заштита на инвестициите и да постигнат поголема правна сигурност и јасност на правилата што се применуваат за заштита на странските инвестиции. Меѓу другите елементи, Комисијата препорачува вклучување на експлицитна одредба за правото на државите да се регулираат, затворена листа на ограничени случаи што претставуваат прекршување на правичен и правичен третман, појасно дефинирани правила за експропријација и посилни одредби за одржлив развој, клима промени и транзиција на чиста енергија.

Како дел од својата заложба за транспарентност, Комисијата го објавува својот нацрт-предлог, во исто време како и доставувањето до земјите-членки на ЕУ за усвојување.

За повеќе информации, видете вест, Предлог на Комисијата и други ресурси на Современ пристап на ЕУ за заштита на инвестициите.

Тагови: , , , , ,

категорија: Насловна, енергија, енергетски пазар, Енергетска безбедност, EU, европска комисија, Стратегија за европската енергетска безбедност