Маркетинг можности

Реклами со Новинар на ЕУ да се влијае на политиките и донесувањето на одлуки на Европа.

Ве молиме погледнете Медиумски пакет
реклама со Новинар на ЕУ е едноставен и економичен начин за поврзување со многу моќна публика на европски политичари, креатори на закони и носители на одлуки, бизнис лидери и влијатели, претставници на индустријата и државни службеници.
Со онлајн читателска публика на повеќе од 60,000 посети месечно за веб-страницата и 25,000 со директна е-пошта за дигиталното списание, рекламни можат да се поврзат со високо влијателна пан-европска публика на ABC 1 евро-свесни лица со високи приходи за еднократна употреба.
Новинар на ЕУ е во повеќе од земјите и териториите на 152 ширум светот (верификувано месечно од Google Analytics) и се синдицирани преку веб-страниците за вести на 250 кои даваат публика во светот од преку 22 милиони луѓе.
За дополнителни информации или да резервирате, контактирајте со
Колин Стивенс - издавач@eureporter.ie

Телефон + 32 (0) 470 47 или + 44 (0) 7548 034 225